Επιστολή του Μ. Λάμπρου (Ναυπλιακή Ηχώ) προς τον Ε. Βενιζέλο για οικονομική ενίσχυση

Επιστολή του ιδιοκτήτη της εφημερίδας “Ναυπλιακή Ηχώ”,

Μιχ. Λάμπρου προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο,

με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων της εφημερίδας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ Εν Ναυπλίω τη 7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1934

“ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΗΧΩ”

ΝΑΥΠΛΙΟΝ

Ιδιοκτήτης Μιχ. Ν. Λάμπρου

 

Πιστεύομεν να Σας είναι γνωστόν ότι η Ενταύθα εκδιδοµένη εφηµερίς ‘ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΗΧΩ’ είναι τοπικόν όργανον των Φιλελευθέρων, το οποίον διακρίνεται πάντοτε διά την άκραν µαχητικότητα του και τον φανατισμόν όστις διαπνέει τας στήλες του προς κατίσχυσιν του κόµματος.

 

Η µικρά εφημερίς ημών διεξάγει σκληρόν αγώνα κατά των αντιπάλων οι οποίοι, ισχυροί οικονομικώς και κάμνοντες ήδη κακήν χρήσιν της κυβερνητικής των δυνάμεως, προσπαθούν διά παντός μέσου να καταπνίξουν την φωνήν της και να την εξοντώσουν ίνα απομείνουν Ελεύθεροι προς πλήρη κοµματικήν κατίσχυσιν.

 

Η εφημερίς “Ν. ΗΧΩ” έχει εξ’ ολοκλήρου διατεθεί προς εξυπηρέτησιν του κόµµατος, μόνον εξ’ ιδεολογικόν ελατηρίων ορµωµένη, χωρίς ποτέ καθ’ όλον τον 9 ετή αυτής βίον να σκεθφή να ζητήση αµοιβάς,ή άλλας κομματικάς παροχάς. Ήδη όμως διατης υπαριθμόν 801/1934

αποφάσεις του ενταύθα Πλημμελειοδικείου κατεδικάσθη επί συκοφαντική δυσφηµίσει και εξυβρίσει εις την αυστηροτάτην και εξοντωτικήν ποινήν 85 ημερών  φυλακήσεως καί προστίµου, καταβαλούσα εν συνόλω δια την δίκην εκείνην δρχ. 20.500 –  διότι ήσκησεν δριμύτατον έλεγχον και κριτικήν κατά του διορισμένου ως προέδρου της εδώ Λιµενικής Επιτροπής, εκπροσώπου του φαυλοκρατισμού, όστις εν τη διοικήσει των του Λ. Ταμείου, εφαρμόζει την ιδίαν τακτικήν και σύστηµα των πατρώνων του σημερινών κακή τη μοίρα κυβερνητών του κράτους.

 

Η τοιαύτη καταδίκη εκλόνισε σοβαρώτατα την εφημερίδα μας, μη διαθέτουσαν ισχυράς οικονομικάς δυνάμεις ίνα αντεπεξέλθη.

Κατά την δυσχερή ταύτην περίπτωσιν εσκέφθημεν αν θα έπρεπε να επικαλεσθώμεν την υμετέραν αντίληψιν προς ενίσχυσίν μας δια την κάλυψιν των εξόδων τούτων, εάν και εφ’ όσον ήτο δυνατόν εκ των γενικών εξόδων του κόμματος, μετά γνώμην εννοείται και των εδώ εκπροσώπων του κόμματός μας, εις την διάθεσιν των οποίων είναι παραδεδομένη εξ’ ολοκλήρου η εφημερίς ημών.

Η προς το κόμμα πίστις μας και προς τον αγώνα ισχυράν εμμονή μας, μας έδωκαν το θάρρος τούτο και σας υποβάλλωμεν ευλαβώς την παράκλησίν μας ταύτην.

Διατελούμεν μετ’ εξαιρέτου αφοσιώσεως και βαθυτάτου σεβασμού.