Βουλευτικές εκλογές 1926 (2)

Βουλευτικές εκλογές 1926 (2)

Πολιτική κίνησις

(όπως παρουσιάζεται στην τοπική εφημερίδα “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΣ” στις 06/11/1926

Από της παρελθούσης εβδομάδος ήρχισε την εκλογικήν του περιοδείαν ο λαοφιλής υποψήφιος του Νομού μας κ. Θάνος Κολιαλέξης αρχίσας από το Άργος.

Εγένετο ενθουσιωδώς δεκτός εις όλα τα καταστήματα και παρ’ όλων των συμπολιτών μας, αναγνωριζόντων ότι είνε ο μόνος όστις ηργάσθη υπέρ του τόπου. Μετέβη επίσης εις τα χωρία Σκαφιδάκι, κληθείς επιμόνως παρά των χωρικών δια να τω εκδηλώσουν την αγάπην των και αφοσίωσιν και την μεταμέλειάν των ότι υπεστήριξαν πρόσωπα, άτινα επανειλημμένως τους εξαπάτησαν.

Επίσης μετέβη εις τα χωρία Μύλους, Κυβέρι, Κουτσοπόδι, Καρυάν, Κάτω Μπέλεσι, Βρούστι, όπου εδήλωσαν ότι την ημέραν της εκλογής θα μεταβώσιν εις το τμήμα μετά των οικογενειών των. Εις Χούνι της Καρυάς, όπου απεθεώθη συγκεντρωθέντων όλων των κατοίκων. Εις τον ίδιον συνοικισμόν προ ημερών είχε μεταβή ο αδελφός του υποψηφίου κ. Ευάγγελος Κολιαλέξης, εις τον οποίον εγένετο ενθουσιώδης υποδοχή και τον εσήκωσαν εις τας χείρας των δια τας προς τον τόπον υπηρεσίας του αδελφού του και εξέφραζον την άπειρον ευγνωμοσύνην των.

ΚΑι εις τα άλλα χωρία παρατηρείται ενθουσιασμός υπέρ του κ. Κολιαλέξη και γενικώς παρατηρείται ακάθεκτον ρεύμα υπέρ αυτού, μετά την τελευταίαν μάλιστα διαρροήν των φίλων του κ. Καρπετοπούλου.

Την παρελθούσαν Πέμπτην ήνοιξε το πολιτικόν κέντρον του κ. Θάνου Κολιαλέξη εις το επί της οδού Κορίνθου μαγαζείον του κ. Αλευρά πρώην Πιπέρου, παραπλεύρως του παντοπωλείου Λϊτσα. Καθ’ εκάστην και ιδία το εσπέρας γίνεται μεγάλη συγκένρωσις των συμπολιτών μας προσερχομένων να εκφράσωσι την αφοσίωσιν και την ευγνωμοσύνιν των προς τον εκλεκτόν του νομού μας.

Η ογδόη θέσις του αγροτικού συνδυασμού συνεπληρώθη με τον κ. Αλ. Βερδελήν. Ούτη δε απηρτίσθη από τους κ.κ. Κ. Μπούκουραν, Δ. Δαγρέν, Δημ. Σεραφείμ, Δημ. Παυλόπουλον, Γεωργ. Καλλύρην, Αλ. Βερδελήν, Κ. Σταυρόπουλον και Δημ Πολιτόπουλον.

Ο υποψήφιος του κόμματος των Φιλελευθέρων κ. Γ. Ρούσσος περιήλθε διάφορα χωρία της επαρχίας μας, μετέβη εις Μπερμπάτη, Κουτσοπόδι, Κυβέρι, Καρυάν κλπ.

Ο αγροτικός πληθυσμός ευαρέστως ακούει την υποψηφιότητα του ηγέτου του αγροτικού κόμματος κ. Μπούκουρας και αυθορμήτως προσέρχεται εις τας τάξεις του.

Εις τον δήμον Λυρκείας εγένετο ενθουσιωδώς δεκτός και ιδία εις τω χωρίον Άνω Μπέλεση, ένθα αντίπαλοί του είχον διαδόσει διάφορα μυθεύματα, άτινα εις το τέλος έμειναν με τας διαδοσίας. Υπάρχει δε πεποίθησις ότι μίαν έδραν θα κερδίσουν οι αγροτικοί εν τω προσώπω του κ. Μπούκουρα.

Εις Επίδαυρον οι εκεί φίλοι του κ. Καρπετοπούλου προσεχώρησαν εις τον αγροτικόν συνδιασμόν και ωρκίσθησαν να του κοπεί το χέρι εάν ψηφίσουν Καρπετόπουλον ή Μουτζουρίδη.

Αφίκετο την παρελθούσαν Κυριακήν εις την πόλιν μας ο υποψήφιος κ. Λουκάς Περτεπές γενόμενος δεκτός με ενθουσιασμόν από τους πρόσφυγας. Παρά δε τας ευνοήτους διαψεύσεις, οι πρόσφυγες θα ψηφίσουν τον συνδυασμόν Περτεπέ – Κολιαλέξη.

Ο υποψήφιος κ. Καρπετόπουλος μετέβη εις τα διάφορα χωρία της Επαρχίας μας.

Παντού όμως γίνεται δεκτός με ψυχρότητα. Εις τον Δήμον Λυρκείας επροφασίζετο ότι ουδέποτε υπήρξε Παγκαλικός, αλλ’ εκ των ακραιφνών βασιλικών και ότι κατά την προεδρικήν εκλογήν αυτή απουσίαζεν εκ της Επαρχίας Άργους. Εις το Σκαφιδάκι απεδοκιμάσθη ζωηρώς διότι ουδέποτε εξετέλεσε τα προς τους κατοίκους υποσχέσεις του και τώρα τελευταία μάλιστα με την δημαρχικήν εκλογήν.

Εις το Κυβέρι και Μύλους οι κάτοικοι έδειξαν εντελή αδιαφορίαν. Εν γένει δε όπου και αν μεταβή τον περιμένει η αδιαφορία και αποδοκιμασία. Η διαρροή του κόμματός του είνε πλέον εμφανής και οι πιστότεροι φίλοι του ήρχισαν να αναγνωρίζουν πλέον την αποτυχίαν και να ομιλούν περί αχαριστίας ευεργετηθέντων.

Δια να συγκρατηθούν δε οι ελάχιστοι απομένοντες διαδίδουν ότι ο κ. Καρπετόπουλος θα ψηφισθή κατά προτίμησιν εις την Κορινθίαν και θα εξασφαλισθή απ’ εκεί η επιτυχία του. Και ο συνυποψήφιος του κ. Οικονομόπουλος εν ω κατ’ αρχάς συνεφώνησε ν’ ανταλλάξη σταυρούς με τον κ. Παπακωνσταντίνου, ήδη απεγνωσμένως συνιστά εις τους φίλους του να θέτουν σταυρόν εις τον Καρπετόπουλον.

Join the Conversation

Will not be published.