Η κατάσταση των σπιτιών στο Ναύπλιο (1830)

Η κατάσταση των σπιτιών στο Ναύπλιο (1830)

Αποσπάσματα

Από τα απομνημονεύματα του Αλεξ. Ρϊζου - Ραγκαβή (τόμος Α’)

Ναύπλιο, αγνώστου, 1830 -1835

Οὕτω λοιπὸν εἰσελάσαμεν διὰ τῆς πρὸς τἠν ξηρὰν πύλης τοῦ Ναυπλίου περὶ τἠν ἐνδεκάτην ὥραν τἦς 20 Φεβρουαρίου 1830, πεντἠκοντα ἡμέρες ἀφ᾽ οὖ μᾶς παρέλαβεν ὃ Μανιὠδης ἐκ Βενετίας.- Διηυθὑνθημεν δ᾽ ἀμέσως πρὸς τἠν οἰκίαν τοῦ ἀρχαίου γραμματέως τοῦ πατρός μου Σπυρίδωνος Σκοὐφου, ὃν εὕρομεν, ὡς καὶ πρὸ δέκα ἐτῶν καὶ μετὰ δέκα ἔτη κατὰ τἠν

Read More